Kosten

De zorg die wordt geboden valt onder de Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg.  De praktijk richt zich met name op angst- en stemmingsstoornissen, traumagerelateerde stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD en ASS.

Voor de volgende problemen mag geen verwijzing naar de specialistische GGZ worden gegeven:

  • Als er geen sprake is van een hoog risico of hoge complexiteit van het probleem (uw huisarts beoordeelt dit)
  • Relatieproblematiek zonder dat er sprake is van een psychiatrisch probleem bij één van beide partners

Voor de volgende problemen bent u beter in zorg bij een daarin gespecialiseerde psychiater of instelling:

  • Verslavingsproblemen
  • Verschijnselen van dementie
  • Problemen samenhangend met een verstandelijke handicap
  • Psychiatrische problemen waarbij er een gerede kans is dat noodhulp, ofwel crisisinterventie noodzakelijk zijn
  • Klachten onder de leeftijd van 18 jaar.

Vergoeding

Gecontracteerde zorg

Voor 2023 zal de praktijk een contract hebben met DSW, VGZ, ZK, Eno, ONVZ en Caresq.  Bent u verzekerd bij een van deze verzekeraars dan wordt de zorg vergoed na aftrek van het eigen risico.  U moet eerst uw eigen risico opmaken vooraleer de zorg vergoed wordt.

Ongecontracteerde zorg

Voor 2023 zal de praktijk geen contract hebben met CZ, Menzis en ASR, dus ook niet met al de labels die onder deze verzekeringen hangen.  Bent u verzekerd bij een van deze zorgverzekeraars zal u van mij maandelijks een factuur krijgen die u na betaling bij uw zorgverzekeraar kan indienen.  Afhankelijk van uw polis zal de verzekeraar hiervan, na aftrek van uw eigen risico, een deel vergoeden.  Kosten voor een diagnostisch gesprek zijn 268,31 euro, een behandelconsult van 30 minuten 140.49 euro en van een uur 236,41 euro (dit zijn door de NZa vastgestelde tarieven).  U kan bij uw verzekeraar navragen wat het percentage is dat uw verzekeraar vergoedt van de NZa tarieven.  Veel verzekeraars hanteren eigen tarieven die lager zijn dan de NZa tarieven en vergoeden een percentage van hun eigen gehanteerd tarief.  Deze tarieven kunnen per zorgverzekeraar verschillend zijn.  Het NZa tarief is echter eenduidig.  Vraag dus steeds na wat het percentage is van het NZa tarief dat vergoed wordt om misverstanden te voorkomen.

In sommige gevallen kan het voorkomen dat u van uw zorgverzekeraar voor de start van de behandeling toestemming moet krijgen om voor deze (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking te komen.

Kinderen en jeugden

De kosten voor kinderen en jeugdigen (tot 18 jaar) worden vergoed via de gemeenten.

De praktijk heeft geen contracten met de gemeenten. Er is geen vergoeding van de behandeling en de kosten dienen volledig zelf gedragen te worden. Het uurtarief bedraagt 150 euro.

Have a question?